شرکت توسعه تجارت علوم زیستی اوژن (سهامی خاص)

در سال 1396 به منظور انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی داخلی و خارجی برابر موضوع فعالیت مصوب مندرج در اساسنامه با همت شرکت گسترش صنعت علوم زیستی تاسیس گردیده است.

با نگاهی بر موضوع فعالیت شرکت و با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر اقتصادی، سیاسی کشور و هم چنین توجه و تاکید بر موضوع فعالیت شرکت، اهمیت وجود برنامه استراتژیک بیش از پیش احساس می شود. از این رو با توجه به تاکیدات هیئت مدیره محترم و لحاظ نمودن نقطه نظرات ایشان و با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت شرکت نوپا، برنامه راهبردی شرکت توسعه تجارت علوم زیستی اوژن (سهامی خاص) برای شروع به کار، ارائه و پیشنهاد می گردد.

در تدوین این برنامه از مدل PESTEL برای بررسی عوامل بیرونی و برای شناخت نقاط قوت و ضعف شرکت از مدل “S7  مکنزی” استفاده شده است. در نهایت با بررسی نقاط قوت و ضعف شرکت در این دوره از مرحله رشد و هم چنین بررسی فرصت ها و تهدیدها با بررسی عوامل بیرونی، برخی استراتژی های لازم براساس ماتریس SWOT تببین شده است.